Regulamin konkursu

 Regulamin konkursu – „Wygraj zwrot kasy za ubezpieczenie samochodu, domu czy mieszkania”

Postanowienia ogólne

 

1.       Organizatorem konkursu jest HORYZONT Roman Bodziak Spółka Komandytowa, ul. Moniuszki 20, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 537-264-36-65

2.       Fundatorem nagrody jest Organizator.

3.       Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook,

4.       Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/HoryzontBP

 

Warunki uczestnictwa

1.       W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

2.       Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3.       Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na FanPage

4.       W konkursie biorą udział osoby, które kupiły ubezpieczenie samochodu, domu/mieszkania w okresie od 15.07.2020 do 15.09.2020

5.       Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 21.09.2020 za pośrednictwem FanPage poprzez umieszczenie filmiku z losowania.

6.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook`a.

 

Zadanie konkursowe

1.       Zadanie konkursowe polega na:

a.       Kupieniu ubezpieczenia samochodu bądź mieszkania w okresie trwania konkursu w siedzibie Organizatora, biura partnerskie nie są objęte konkursem

b.      Polubienie Fanpage https://www.facebook.com/HoryzontBP

c.       Udostępnienie posta konkursowego

d.      Dodanie komentarza o treści jakie ubezpieczenie zostało zawarte i zaproszenie minimum 3 osoby do wzięcia udziału w konkursie

 

Nagroda

1.       Nagrodą w konkursie jest zwrot składki zapłaconej za ubezpieczenie:

a.        OC z dodatkowym jednym ryzykiem  NNW, ASSISTANCE bądź  SZYBY  ( zwrot nie dotyczy ryzyka AC i OC wykupionego samodzielnie).

b.      Domu/mieszkania  ( w przypadku polisy 3-letniej, zwrotowi podlega składka za pierwszy rok ubezpieczenia )

2.       Nagrodę otrzymają 3 wylosowane osoby.

3.       Nagrodę należy odebrać w siedzibie Organizatora  nie później niż do 30.10.2020 roku. Po tym terminie nagroda traci ważność.

4.       Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.

5.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7.       W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2.       Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3.       Pisemna reklamacja piwinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na facebooku”.

4.       Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

1.       W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2.       Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczana na Fanpage.